Ano Ouro Prata Bronze
1908 Reino Unido Reino Unido Reino Unido